Rychlé ubytování

Podmínky ubytování

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.        POJMY

1.1.      Vlastníkem a provozovatelem webové stránky je společnost hotels & restaurants Krumlov s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Salvátorská 931/8, identifikační číslo: 034 53 057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 231857 (dále jako „Provozovatel“ nebo „Ubytovatel“)

1.2.      Provozovny jsou ubytovací zařízení, prostřednictvím nichž Provozovatel poskytuje ubytovací služby a služby s nimi související. Provozovnami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:
Hotel Latrán, Latrán 74/75, 381 01 Český Krumlov
Hotel Leonardo, Soukenická 33, 381 01 Český Krumlov
Hotel Krčínův Dům, Kájovská 54, 381 01 Český Krumlov
Apartmány Latrán 43, Latrán, 381 01 Český Krumlov
Apartmány U Zvonu, Po Vodě 98, 381 01 Český Krumlov
Aparthotel & Wellness Knížecí cesta, Bližší Lhota 11, 384 51 Horní Planá

(dále společně jako „Provozovny“).

1.3.      Ubytovaným je fyzická nebo právnická osoba objednávající si ubytovací služby nabízené prostřednictvím této webové stránky v jednotlivých Provozovnách (dále jako „Ubytovaný“).

2.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti hotels & restaurants Krumlov s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Salvátorská 931/8, identifikační číslo: 034 53 057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 231857 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s on – line rezervací ubytovacích a s nimi souvisejících služeb, tedy nabídku na uzavření smlouvy o ubytování v souladu s ustanoveními §§ 2326 a násl. občanského zákoníku učiněnou Ubytovaným a přijetí nabídky Ubytovatelem (dále jen „smlouva o ubytování“) prostřednictvím rezervačního systému na internetové adrese www.hotely-krumlov.cz (dále jen „Webová stránka“).

2.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webové stránky a další související právní vztahy. Navštívením a prohlížením Webové stránky, jakýmkoliv jejím použitím a/nebo provedením rezervace Ubytovaný prohlašuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky, že jim porozuměl a souhlasí s nimi.

2.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o ubytování. Odchylná ujednání ve smlouvě o ubytování mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování. Smlouva o ubytování a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o ubytování lze uzavřít v českém jazyce.

2.5.      Znění obchodních podmínek může Ubytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3.        SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

3.1.      Veškerá prezentace služeb umístěná na Webových stránkách je informativního charakteru a Ubytovatel není povinen uzavřít smlouvu o ubytování ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Nabídkou k uzavření smlouvy o ubytování se rozumí až poptávka zaslaná Ubytovateli Ubytovaným prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na Webových stránkách.

3.3.      Smlouva o ubytování je uzavřena přijetím nabídky dle bodu 3.2 obchodních podmínek Ubytovatelem prostřednictvím elektronického Potvrzení o rezervaci. Potvrzení o rezervaci obsahuje zejména: kontaktní údaje Ubytovatele, kontaktní údaje Ubytovaného, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, počet osob a pokyny k platbě, ceny ubytování a služeb (dále jen „Potvrzení o rezervaci“). Přijetí nabídky nabývá účinnosti doručením Potvrzení o rezervaci Ubytovanému elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Ubytovaného uvedenou v rezervačním systému Webové stránky.

3.4.      Je-li na nabídku odpovězeno s dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, nejedná se o přijetí nabídky, nýbrž o odmítnutí nabídky a učinění nabídky nové. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje.

3.5.      Ubytovatel je oprávněn v závislosti na charakteru nabídky (způsobu nabídky, počtu osob, výše ceny služeb) požádat Ubytovaného o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.      Uzavřením smlouvy o ubytování se Ubytovatel zavazuje poskytnout Ubytovanému služby dle smlouvy o ubytování a Ubytovaný se zavazuje Ubytovateli za služby zaplatit sjednanou cenu.

3.7.      Ubytovaný souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při sjednávání smlouvy o ubytování. Náklady vzniklé Ubytovanému při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o ubytování (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Ubytovaný sám.

4.   CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu služeb a případné náklady spojené s poskytnutí ubytovacích služeb dle smlouvy o ubytování může Ubytovaný uhradit Ubytovateli následujícími způsoby:

-          v hotovosti v Provozovně Ubytovatele na adrese uvedené v Potvrzení o rezervaci, nebo

-          bezhotovostně převodem na účet Ubytovatele v CZK: č. 266701509/0300, v EUR: č. 268838015/0300, BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ43 0300 0000 0002 6883 8015, vedený u společnosti ČSOB, pobočka Komenského 802/17, Jablonec nad Nisou,  dále jen „účet Ubytovatele“); nebo

-          bezhotovostně platební kartou.

5.        STORNO PODMÍNKY - Hotel Latrán, Leonardo, Krčínův Dům

5.1.      Individuální host (1 – 4 pokoje):

Při zrušení rezervace nejpozději do 24 hodin před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle Potvrzení o rezervaci (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 1 den před datem příjezdu) se neúčtuje storno poplatek.

            Při zrušení rezervace v časovém intervalu nižším než 24 hodin před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle Potvrzení o rezervaci (tzn. mezi 14:00 hodin předcházejícího dne až začátkem rezervovaných služeb) nebo v případě nedostavení se na pobyt je Ubytovatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb za první noc dle potvrzené objednávky.

5.2.      Skupinová rezervace (5 a více pokojů):

Storno poplatky uhradí Ubytovaný Ubytovateli v případě zrušení písemně objednaných a potvrzených termínů, podle níže uvedených podmínek:

30 – 11 dnů před příjezdem včetně 25% z celkové ceny;

10 – 3 dny před příjezdem včetně 50% z celkové ceny;

2 – 1 dnů před příjezdem 75% z celkové ceny;

1 – 0 dnů před příjezdem 100 % z celkové ceny.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH – HOTEL LATRÁN, LEONARDO, KRČÍNŮV DŮM

6.1.      Ubytování je Ubytovanému v den nástupu umožněno vždy od 14:00 do 20:00 hod. Dřívější ubytování je možné pouze po předchozí dohodě s recepcí. Pozdější nástup je nutné ohlásit recepci telefonicky nebo písemně.

6.2.      Ubytovaný má povinnost uvolnit pokoj v den odjezdu nejpozději do 11:00 hodin.

6.3.      Při příjezdu je každý Ubytovaný povinen dle zákona předložit Ubytovateli k nahlédnutí ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR. U cizinců je nutno mimo výše uvedených zaznamenat adresu trvalého bydliště, vízum a účel pobytu.

6.4.      Ubytovaný, či s ním ubytované osoby odpovídají Ubytovateli za případnou škodu, kterou způsobí úmyslně či neúmyslně v prostorách ubytovacího zařízení.

6.5.      Pokud má Ubytovaný připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb, rozsahu či obsahu poskytovaných služeb, je povinen své požadavky uplatnit bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu na recepci tak, aby mohly být odstraněny přímo na místě.

7.         STORNO PODMÍNKY - Apartmány Latrán 43, Apartmány U Zvonu, Aparthotel & Wellness Knížecí cesta

7.1.      Pro akceptaci rezervace je ubytovací zařízení oprávněno požádat zaplacení zálohové platby ve výši až 100 % z předpokládané částky za ubytování, není-li dohodnuto jinak.

7.2.      Ubytovaný je povinen uhradit zálohu v uvedeném termínu splatnosti dle Potvrzení o rezervaci, zpravidla do 14 dnů před příjezdem. Pokud tak neučiní, rezervace je neplatná.

7.3.      Pokud Ubytovaný zruší rezervaci, záloha je nevratná a je započtena jako storno poplatek.

7.4.      Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek v níže uvedených případech zrušení rezervace nebo nenastoupení v den nástupu dle Potvrzení o rezervaci:

- při zrušení rezervace do 14 dnů přede dnem nástupu se storno poplatek neúčtuje;

- při zrušení rezervace v časovém úseku kratším než 14 dní přede dnem příjezdu včetně dne příjezdu nebo nenastoupení dle v den nástupu se účtuje storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny ubytování.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH – APARTMÁNY LATRÁN 43, APARTMÁNY U ZVONU, APARTHOTEL & WELLNESS KNÍŽECÍ CESTA

8.1.      Ubytování je v den nástupu možné od 15:00 do 20:00 hod. Dřívější ubytování je možné, pouze po dohodě s recepcí. Pozdější nástup je nutné ohlásit recepci telefonicky nebo písemně.

8.2.      Ubytovaný má povinnost uvolnit pokoj v den odjezdu nejpozději do 11:00 hodin.

8.3.      Při příjezdu je každý host povinen dle zákona předložit Ubytovateli k nahlédnutí ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR. U cizinců je nutno mimo výše uvedených zaznamenat adresu trvalého bydliště, vízum a účel pobytu.

8.4.      Ubytovaný, či s ním ubytované osoby se zodpovídají Ubytovateli za případnou škodu, kterou způsobí úmyslně či neúmyslně v prostorách ubytovacího zařízení.

8.5.      Pokud má Ubytovaný připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb, rozsahu či obsahu poskytovaných služeb, je povinen své požadavky uplatnit bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu na recepci tak, aby mohly být odstraněny přímo na místě.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.      Ochrana osobních údajů Ubytovaného, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Ubytovaný souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Ubytovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů Ubytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování.

9.4.      Ubytovaný bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Ubytovatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Ubytovaný potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.6.      V případě, že by se Ubytovaný domníval, že Ubytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Ubytovaného nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Ubytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Ubytovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.7.      Požádá-li Ubytovaný o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Ubytovatel povinen tuto informaci předat. Ubytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o ubytování obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že rozhodným právním řádem je právní řád České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o ubytování či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.     Smlouva o ubytování včetně obchodních podmínek je archivována Ubytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD WELLNESS SLUŽEB

 1. Název a adresa provozovatele:
  Aparthotel & Wellness Knížecí Cesta, Bližší Lhota 11, 384 51, Horní Planá
  hotels & restaurants Krumlov s.r.o., IČO: 03453057, DIČ: CZ03453057
  Platnost od 20.12.2018, Vypracoval: Petr Zemek, ředitel společnosti
 1. Každá osoba vstupující do Wellness je povinna dodržovat určenou provozní dobu. Provozní doba Wellness je každý den od 9:00 do 21:00 h. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby z technických či provozních důvodů.
 2. Vstup do objektů Wellness služeb (dále jen Wellness) je možný jen na základě ohlášení na recepci, kde také zájemce o použití obdrží elektronický vstupní čip, určené provozní prádlo a základní instrukce o způsobu použití. Pobyt ve Wellness je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu.
 3. Do Wellness vstupuje každý na vlastní riziko a vlastní zodpovědnost. Sauny jsou doporučeny pouze zdravým osobám. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace se svým lékařem.
 4. Každá osoba vstupující do Wellness je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování Wellness či jeho vybavení. Dále je povinna zachovávat čistotu, pořádek a základní hygienická pravidla.
 5. Provozovatel Wellness si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví provoznímu řádu, pokynům zaměstnanců Wellness nebo jejíž chování shledá zaměstnanec Wellness nepřístojným.
 6. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních Wellness závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit zaměstnanci recepce.
 7. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom zaměstnance recepce. Provozovatel Wellness neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem těchto osob nebo v důsledku jejich zavinění.
 8. Do Wellness není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, drogy, omamné a psychotropní látky, sklo či skleněné předměty a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku Wellness. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout zaměstnanec recepce.
 9. Ve Wellness je zakázáno kouřit a konzumace jídla (mimo čerstvého ovoce).
 10. Do Wellness je přísně zakázán vstup jakýkoliv zvířat.
 11. Povinností každé osoby vstupující do Wellness je odevzdat předměty nalezené ve Wellness zaměstnanci recepce.
 12. Z hygienických důvodů není ve vířivce povoleno koupání dětí do 3 let.
 13. Provozovatel Wellness nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka jeho zaviněním, byť i z nedbalosti.
 14. Provozovatel Wellness nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami.
 15. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.